7. června, 2020  
  
 
       Login  | Search
 
Home
 
 
 
O společnosti
 
 
 
Jazyková výuka
 
 
 
Courses for foreigners
 
 
 
Překlady
 
 
 
Tlumočení
 
 
 
Další služby
 
 
 
Fotogalerie
 
 
 
Volná místa
 
 
 
Reference
 
 
 
Partneři a spolupráce
 
 
 
Kontakt
 
 

Novinka

Němčina pro lékaře a zdravotní sestry

...více

Corsi di lingua ceca


Corsi di lingua Ceca per Italiani 

...více

Letní kurzy pro děti

...více

Soft Skills v angličtině

...více

Přípravné kurzy

Řídicí letového provozu

...více

Czech for foreigners


...více

Edenred Multi Ticket

Přijímáme poukázky Edenred Multi Ticket 

Jsme zárukou kvality

Naše jazyková škola obhájila certifikát kvality vzdělávacích institucí.

 
Jazyková výukaStupnice ERR-CEF   
Stupnice ERR-CEF

Stupně znalostí podle Rady Evropy

Možnost studovat nebo pracovat v rámci zemí Evropské unie vyvolala potřebu všeobecně uznávaných kritérií pro hodnocení jazykových znalostí. Na základě této poptávky vznikl dokument Rady Evropy nazvaný Společný evropský referenční rámec pro jazyky, který mj. obsahuje stupnici jazykových dovedností (stupně A1 až C2).  

Tři úrovně, šest stupňů

Společný evropský referenční rámec pro jazyky poskytuje základ pro vypracovávání jazykových učebnic, testů, zkušebních materiálů apod. Zároveň podrobně popisuje, jakým způsobem musí studenti ovládat daný jazyk, aby své znalosti mohli prakticky využívat. Jazykové dovednosti jsou hodnoceny pomocí tří základních úrovní, rozdělených vždy do dvou stupňů:  

  • Začátečník (tj. uživatel základů jazyka)
  • Středně pokročilý (tj. samostatný uživatel jazyka) stupně
  • Pokročilý (tj. zkušený uživatel jazyka) stupně
    • stupeň C1 (Effective Operational Proficiency - "Účinná funkční způsobilost)
    • stupeň C2 (Mastery - "Zvládnutí")  

Při určení obsahu znalostí, které jsou potřebné pro dosažení jednotlivých stupňů brali tvůrci stupnice do úvahy řadu kritérií. Kromě lingvistických znalostí, tj. gramatiky, slovní zásoby, syntaktických znalostí apod., sem včlenili také požadavky z oblasti sociální, tj. vnímavost studenta ke společenským konvencím a zvyklostem, a všímali si také úrovně využití jazykových znalostí v každodenních situacích. Principy hodnocení jazykových znalostí podle Referenčního rámce díky tomu berou ohled i na to, zda je student schopen dospět znalostí k žádoucímu řešení praktické situace, nejen zda zdá gramatiku příslušného jazyka.

Tip! Stupeň svých znalostí můžete zhodnotit i sami a to podle tabulky s výroky k hodnocení vlastní pokročilosti:  

Učení neprobíhá lineárně

Při plánování strategie pro učení nelze považovat dané soubory úrovní a jednotlivé stupně ovládání jazyka za lineární měřítko. I když úroveň A2 (Way stage) je na stupnici umístěna na půli cesty k úrovni B1 (Threshold Level), a úroveň B1 je na půli cesty k úrovni B2 (Vantage Level), zkušenosti ukazují, že mnohým studentům obvykle trvá dvakrát tak dlouho dosáhnout úrovně B1 z úrovně A2 než dostat se na úroveň A2 z úrovně A1. Důvodem je nezbytné rozšiřování škály činností, dovedností a jazyka. Pomyslná „průměrná doba strávená ve školní lavici“, která je nutná k dosažení určitých cílů, by se proto měla pomocí stupnice úrovní odhadovat jen s největší opatrností.

Jazykové školy obvykle rozdělují jednotlivé úrovně náročnosti svých kurzů na více stupňů, zejména v oblasti mezi úrovněmi A2 a B2. Tím studentům umožňují být lépe informováni o průběžném rozvíjení jejich jazykových schopností. Pro srovnávání dosažené úrovně v rámci systémů dvou různých jazykových škol jsou však vždy směrodatné stupně hodnocené podle metodiky referenčního rámce.  

 

Společné referenční úrovně: globálně pojatá stupnice  

Zkušený uživatel  

C2
Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.  

C1
Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.  

Samostatný uživatel  

B2
Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.  

B1
Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.  

Uživatel základů jazyka  

A2
Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.  

A1
Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.  

 

English version